Arbetet bedrivs bland annat av The Work Environment, Equality and Environment (WEEE) Counsel.

Gruppens syfte är att bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter på institutionen som studie- och arbetsplats.

Stockholms Universitet har en policy för lika rättigheter och möjligheter. Den säger bland annat:

"Universitetet ska vara en arbets- och studiemiljö där vi tar tillvara de resurser som anställda och studenter med olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför universitetet. Anställda och studenter ska bemötas likvärdigt och på ett respektfullt sätt utan att mötas av fördomar och stereotypa föreställningar. God arbets- och studiemiljö ger förutsättningar för utvecklad kreativitet och för goda arbets- och studieresultat.

Diskriminering och trakasserier som har samband med någon diskrimineringsgrund eller sexuella trakasserier är oacceptabla och ska inte förekomma vid Stockholms universitet."

ur Stockholms universitets Plan för rättigheter och möjligheter 2015.

Om du känner att du har varit utsatt för diskriminering eller kränkande behandling, ta kontakt med personalen. Du kan vända dig till medlemmarna i The Work Environment, Equality and Environment (WEEE) Counsel, till MISU:s prefekt eller till universitetets jämlikhetssamordnare.