Bestäm disputationsdatum minst tre månader i förväg. Diskutera gärna avhandlingen och disputationen dessförinnan i doktorandkommittén. Disputation och ”spikning” av avhandling ska ske under terminstid; undantag medges av Rektor.

Disputationen ska genomföras inom perioden 15/8 och 15/6 (inga disputationer tillåts under sommarmånaderna). Endast en disputa­tion får äga rum samtidig inom samma sektion. I praktiken brukar opponentens till­gänglighet vara styrande för datumet, men vid vissa tider på året, särskilt i slutet av vårterminen, kan det vara ont om tillgängliga tider.

Doktoranden ansvarar för att boka disputationsdatum på student­avdelningen (disputationer@su.se eller anknytning 7527); information finns på fakultetens hemsida. Doktoranden meddelar datumet till disputationsansvarig administratör (f n Sandra Klint) bokar lokal för disputationen.
 
Senast elva veckor före planerat disputationsdatum ska huvudhandledaren informera FU-ämnes­an­svarig om disputationen. Avhandlingen behöver då inte vara färdig (ofta kommer sammanfattningen inte ens att vara påbörjad), men det ska finnas tillräckligt med material för att man ska kunna bedöma om disputation kan tillrådas, däribland en redogörelse för doktorandens eget bidrag till de olika artiklarna. (En sådan redogörelse ska också finnas i sammanfattningen.) FU-ämnes­an­svarig utser en intern granskare. Även den övriga lärarkåren på MISU informeras av FU-ämnes­an­svarig om avhandlingen, och kan komma med synpunkter. Granskaren och FU-ämnes­an­svarig avger en rekommendation till prefekten. Om disputation avråds kan doktoranden kräva ett skriftligt beslut av prefekten.