Arbetsmiljö, lika villkor och miljö
Work environment, equality and environment

University regulations require every department to set up a work environment and equality council (RALV, råd för arbetsmiljö och lika villkor), which also handles questions to do with the department’s environmental policy.

 • Frida Bender (equality representative)
 • Björn Linder (environmental representative)

Forskarutbildningsgruppen
Graduate Education group

Syfte: diskutera frågor av betydelse för doktorandernas studier, t.ex. studieplaner, kursplaner och kurser, handledning, seminarier och kommittéarbete.
Objective: Discussions about issues of importance for the PhD education, e.g. study plans, courses and couse plans, supervison, seminars and committee work.

Gruppen träffas vid behov. The group meets when needed.

 • Michael Tjernström (FU-ansvarig, studierektor), sammankallande/convener
 • Abdel Hannachi (lärare/forskare)
 • Alejandro Baró Pérez (doktorand)
 • Kathrin Finke (doktorand)

Grundutbildningsgruppen
Undergraduate Education group

Syfte: Övergripande och strategiska frågor som rör grundutbildningen på MISU
Objective: Overall and stategic issues related to the undergraduate education at MISU

Gruppen träffas 2 gånger per termin. The group meets twice per semester.

 • Kristofer Döös (studierektor) - sammankallande/convener
 • Ingrid Eronn (studievägledare)
 • Tobias Lord (student masterprogrammet år 2)
 • Max Schildt (student masterprogrammet år 1)
 • Marcus Letalick (student kandidatprogrammet år 3)

Webbgruppen
Web group

Syfte: Rådgöra kring utvecklingen av MISUs webbsida.
Objective: Advise the development of MISU website.

 • Marianne Lagerklint (huvudredaktör för webbsidan) - sammankallande/convener
 • Sara Engström (administrativ chef)
 • Thorsten Mauritsen (lärare/forskare)
 • Roman Bardakov (doktorand)
 • Dipanjan Dey (doktorand)

Seminariegruppen
Seminar group

Syfte: Diskutera och föreslå förbättringar av seminarieverksamheten på MISU.
Objective: Discuss and bring forward suggestions on how to improve seminar activities at MISU.

 • Frida Bender (lärare/forskare) - sammankallande/convener
 • Marianne Lagerklint (huvudredaktör för webbsidan)
 • Inga Koszalka (lärare/forskare)
 • Martin Renoult (doktorand)
 • Alejandro Uribe Cortes (doktorand)

Sociala aktiviteter

Social activities

Syfte: Organisera sociala aktiviteter för MISU-anställda
Objective: Organize social activities for MISU employees

 • Sonja Murto (doktorand)
 • Cheng You (doktorand)