Gruppen arbetar löpande med att bevaka och väcka intresse för jämlikhets- och likabehandlingsfrågor. Målet är att medarbetare, studenter och presumtiva studenter ska, oavsett etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder, behandlas och bemötas med respekt och värdighet. Diskriminering och trakasserier är helt oacceptabelt och ska inte förekomma vid MISU. I detta arbete är samtliga anställda och studenter  ansvariga för att skapa en jämlik studie- och arbetsmiljö utifrån universitetets och MISU:s mål och åtgärder.

I MISU:s Handlingsplan för likabehandling (97 Kb) kan du läsa mer om institutionens arbete med dessa frågor. Har du frågor angående likabehandling kan du kontakta gruppens medlemmar.

Om du känner att du har varit utsatt för diskriminering eller kränkande behandling kan du ta kontakt med gruppens medlemmar, MISU:s prefekt eller universitetets jämlikhetssamordnare.

Stockholm universitets policydokument och handlingsplaner för likabehandling och jämlikhet hittar du här.

Kontaktuppgifter till gruppens medlemmar

Sara Engström
Administrativ chef, Ansvarig för likabehandlingsfrågor
sara.engstrom@misu.su.se
08-16 4353

Nils Walberg
Forskningsingenjör, Skyddsombud (sft)
nils@misu.su.se

Caroline Leck
Professor
lina@misu.su.se
08-164354

 

Kontakter på universitetet

 

För studenter:

jamlikhet@su.se

För personal:

Personalavdelningen