Work-related injuries and incidents

With a work-related injury we mean:

 • injury due to an accident or other harmful events during work,
 • accidents on the way to or from work,
 • work-related illness, e.g. stress-related illness, illness due to heavy physical work etc.,
 • infection (during e.g. work-related travel abroad).

With an incident we mean an unwanted event that could have led to illness or an injury.

An employee who suffers an injury or incident at work must report this to the Head of Administration or Head of Department (to be able to benefit from occupational injury insurance). A report must also be made by the employee in the SAMIR support system. Please ask the Safety/Work environment Officer for help if needed. The Head of Department is responsible for making sure that injury- and incident reports are made according to these routines. A student who suffers an injury or incident shall notify their teacher or the Work Environment Representative. The teacher or the Work Environment Representative is then responsible for reporting this according to the routines. It is important to report incidents (that did not lead to an injury) so that we can make our workplace safer for everyone.

To report to SAMIR

 • Click the following link: SAMIR - Report a work-related incident, illness or injury and log in.
 • Complete the form ”Anmälan av tillbud eller arbetsskada/sjukdom” (only available in Swedish, ask e.g. the Work Environment Representative for help if needed) and click “Skapa ärende” at the bottom to send it.
 • You will get a confirmation and answer by e-mail, and you can log in and follow the handling of your report on the website.

 

Arbetsskador och tillbud

Med arbetsskada avses:

 • skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet,
 • olycksfall på väg till eller ifrån arbetet,
 • arbetssjukdom, t.ex. stressrelaterade sjukdomar, belastningssjukdomar etc.,
 • smitta (vid t.ex. utlandsvistelser i tjänsten).

Med tillbud avses en oönskad händelse som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall.

Anställd som drabbas av en arbetsskada eller ett tillbud ska själv anmäla detta till sin prefekt/administrativa chef. Anmälan ska också göras via SAMIR-systemet. Fråga arbetsmiljöombudet om hjälp vid behov. Prefekten är ansvarig för att arbetsskade- och tillbudsrapportering sker enligt dessa rutiner. Student som drabbas av en arbetsskada eller ett tillbud ska själv anmäla detta till sin lärare eller till skydds-/arbetsmiljöombud på institutionen. Berörd lärare eller skydds-/arbetsmiljöombud svarar för att arbetsskade- och tillbudsrapportering sker enligt dessa rutiner. Det är viktigt att rapportera tillbud (som inte ledde till en skada) för att förbättra säkerheten för alla på vår arbetsplats.

För att rapportera i SAMIR

•    klicka på länken: SAMIR - Rapportera en arbetsrelaterad sjukdom, skada eller tillbud och logga in.
•    Fyll i formulaäret ”Anmälan av tillbud eller arbetsskada/sjukdom” (fråga tex arbetsmiljöombudet om hjälp vid behov) och klicka på “Skapa ärende” längst ner för att skicka in den
•    Du kommer att få en konfirmation och svar via mail och du kan logga in och följa rapporthanteringen på websidan.