att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetsmiljöarbetet. Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, är det ett uttalat krav att det organiserade arbetsmiljöarbetet ska bedrivas tillsammans med arbetstagarna och deras representanter. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet.

Skyddsombuden har i arbetsmiljölagen försäkrats med en rad befogenheter: att ta del av handlingar som rör förhållanden i arbetsmiljön, att få utbildning, att få delta vid planering av nya och ändrade lokaler med mera. Även de som studerar har i viss omfattning möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. Arbetstidslagen ger också skyddsombuden vissa befogenheter.

Skyddsombudet har rätt att kräva åtgärder.

Det är till arbetsgivaren du som skyddsombud ska vända dig med krav på åtgärder för en tillfredsställande arbetsmiljö.

 

IN ENGLISH

Working environment law says:

that employers and employees must cooperate in the work environment. Even if the employer is ultimately responsible for the work environment, it is an explicit requirement that the organized work environment should be conducted with employees and their representatives. The employee representative is the Safety officer (skyddsombud).

The power of the Safety Officer is being strengthen by the Work Environment Act: right to inspect documents related to conditions in the work, to get education, to participate in the design of new and modified facilities and more. Also those who study are to some extent able to influence their work environment. The Working Hours Act also gives the Safety Officer some warrant.

The Safety Officer has the right to demand action.

The Safety Officer should contact the employer with demands for action for a satisfying work environment.