Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöombudet

I Arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om Arbetsmiljöombudens verksamhet. Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, är det ett uttalat krav att det organiserade arbetsmiljöarbetet ska bedrivas tillsammans med arbetstagarna och deras representanter.

Arbetsmiljöombud (AMO), tidigare kallat skyddsombud, är en person (eller flera) på en arbetsplats som är utsedda av de anställda att företräda dem i arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljöombud ska verka för en bra arbetsmiljö, bevaka skydd mot ohälsa och olycksfall och att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Huvudsyftet med detta är att säkerställa välbefinnandet för dig och dina kollegor - både på och utanför jobbet. Utöver Arbetsmiljölagen så ger också Arbetstidslagen skyddsombuden vissa befogenheter.

Arbetsmiljöombudet, AMO,…

 • …har rätt at få den utbildning som behövs för att fullgöra jobbet som AMO.
 • …ska informera arbetsgivaren om det brister i arbetsmiljön och arbetsgivaren måste meddela vilka åtgärder som ska vidtas.
 • …ska kontakta Arbetsmiljöverket om arbetsgivaren inte åtgärdar de brister som påpekats. Där kan AMO få hjälp att eventuellt stoppa arbetet.
 • …kan stoppa arbetet direkt om det händer en allvarlig olycka eller incident och därefter ringa till Arbetsmiljöverket.
 • …ska se till att arbetsgivaren kontrollerar arbetsmiljön (t.ex. genom den årliga skyddsronden).
 • …skall delta i planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisationen samt vid planering och användning av ämnen som kan medföra ohälsa och olycksfall.
 • …får inte hindras att fullgöra sina uppgifter.
 • …kan hjälpa till med ergonomiska frågor.

IN ENGLISH

The Work Environment Act and the Work Enviroment Representative

The Work Environment Act (non-official translation provided by the Government Offices of Sweden) contains rules on obligations for employers and other safety/security officers to prevent ill health and accidents at work. There are also rules on cooperation between employers and employees, for example rules on the activities of the Work Environment Representatives. Even if the employer is ultimately responsible for the work environment, it is an explicit requirement that the organized work environment should be conducted together with the employees and their representatives.

The Work Environment Representative (WER), previously Safety Officer, is a person (or several) at a workplace who is appointed by the employees to represent them in work environment matters. The duty of the Work Environment Representative is to work for a good work environment, monitor protection against ill health and accidents and that the employer meets the requirements of the Work Environment Act. The main purpose of this is to ensure the wellbeing of you and your colleagues - both at work and outside of work. In addition to the Work Environment Act, the Working Hours Act (non-official translation provided by the Government Offices of Sweden) also gives the Work Environment Representative some warrant.

The Work Environment Representative, WER,…

 • …has the right to receive the relevant education/training needed to fulfill its tasks as a WER.
 • …has the right to take part of documents relating to conditions in the working environment.
 • …has to inform the employer if something is wrong and the employer then needs to take action.
 • …should contact the Swedish Work Environment Authority (Arbetsmiljöverket) if the employer does not take action on the shortcomings identified. From them, the WER can receive help to stop the working process.
 • …can stop the work immediately if a serious accident or incident happens and then call the Work Environment Authority.
 • …must ensure that the employer controls the work environment (e.g. through the yearly safety inspection).
 • …participate in the planning of new or altered premises, equipment, work processes, work methods and organization of work and the planning and use of substances that can cause illness and accidents.
 • …may not be prevented from fulfilling their tasks.
 • …can assist with ergonomic issues.