What is a Safety Officer?

 • The safety officer ensure that there is no dangerous work environment and that the employer follow the requirements of the Work Environment Law.
 • If soemthing is wrong, the safety officer has to inform the employer.
 • The employer needs to let people know how to take action.
 • If the employer does not take action on the shortcomings identified, the safety officer should contact the Swedish Work Environment Authority (Arbetsmiljöverket). From them, the safety officer can recieve help to stop the working process.
 • If a serious accident or incident happens, the safety officer can stop the work immediately and then call the Work Environment Authority.
 • The safety officer must ensure that the employer controls the work environment (e.g. safety inspection).
 • The safety officer shall participate in the planning of new or altered premises, equipment, work processes, work methods and organization of work and the planning and use of substances that can cause illness and accidents.
 • The satefy officer may not be prevented from fulfilling their tasks.
 • The safety officer can assist with ergonomic issues.
   

     Vad gör ett arbetsmiljöombud

 • Arbetsmiljöombudet ska se till att det inte är en farlig arbetsmiljö och att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.
 • Om det brister i arbetsmiljön ska arbetsmiljöombudet informera arbetsgivaren.
 • Arbetsgivaren måste meddela vilka åtgärder som ska vidtas.
 • Om arbetsgivaren inte åtgärdar de brister som påpekats ska arbetsmiljösombudet kontakta Arbetsmiljöverket. Där kan ombudet få hjälp att eventuellt stoppa arbetet.
 • Om det händer en allvarlig olycka eller incident kan arbetsmiljöombudet stoppa arbetet direkt och därefter ringa till Arbetsmiljöverket.
 • Arbetsmiljöombudet ska se till att arbetsgivaren kontrollerar arbetsmiljön (t.ex. skyddsrond).
 • Arbetsmiljöombudet skall delta i planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av arbetsorganisationen samt vid planering och användning av ämnen som kan medföra ohälsa och olycksfall.
 • Arbetsmiljöombudet får inte hindras att fullgöra sina uppgifter.
 • Arbetsmiljöombudet kan hjälpa till med ergonomiska frågor.