Crisis management plan / Krisplan

  1. You are here:
  2. Start
  3. Department of Meteorology
  4. Internal
  5. Safety Information
  6. Crisis management plan / Krisplan

MISU Crisis Management Plan (English)

The head of operations at each respective department/unit shall ensure that there is an organisation in place which clearly states who does what in the event of a serious incident. Each institution/unit must draw up some form of action/crisis plan for handling various crisis situations that may occur.

MISU Krisplan (Swedish)

Vid Stockholms universitet ska verksamhetsansvarig vid respektive institution/enhet tillse att man har en utarbetad organisation där det tydligt framgår vem som gör vad vid en allvarlig händelse. Varje institution/enhet måste upprätta någon form av åtgärdsplan/krisplan för hantering av olika krissituationer som kan inträffa.