MISU Krisplan

Krisplanen bör innehålla telefonlistor, steg för steginstruktioner, vem som ska kontaktas vid olika incidenter med mera. MISUs krisplan är organiserad enligt en checklista fastställd av Rektor 2014-12-18. Det är av stor vikt att samtlig personal känner till krisplanen och vem man ska kontakta i händelse av kris.

Mer information om krisplanen vid Stockholms universitet finns på följande länk: http://www.su.se/medarbetare/service/krishantering/krisplan-for-stockholms-universitet-1.2920

Utskrivna kopior av krisplanen på svenska och engelska finns på anslagstavlan i korridoren utanför pentryt.

En KRIS kan vara:

 • BRAND
 • DÖDSFALL
 • OLYCKSHÄNDELSE
 • HOT / TRAKASSERIER AV ALLVARLIG ART
 • FÖRTROENDEBRIST
  Avslöjat fusk, oredlighet, osanning (lokalt/centralt)
 • SAMHÄLLSKRIS
  El-, data-, vattenavbrott, smitta, snöstorm etc

Prioritering:         För kontaktuppgifter – se “LARMLISTA” nedan

 • Ring 112 vid BRAND, PERSONSKADA, HOT etc. som kräver omedelbar hjälp. Sänd någon att möta räddningstjänsten utanför och visa vägen till MISU.
 • Ring SU Väktare (kontorstid 08-16 2216, övrig tid 08-16 4200) vid HOT, LARM-fel (då det ej finns behov av 112)
 • Kontakta MISUs Krisgrupp enligt ordningen i ”LARMLISTA” nedan (om möjligt)

MISUs Krisgrupp:     För kontakt uppgifter – se “LARMLISTA” nedan

 • Arbetsmiljöombud (som ansvarar för att kalla in resten av gruppen)
 • Administrativ chef (arbetsmiljöansvarig)
 • Prefekt

Vid brand eller annan fara

 • RÄDDA skadade personer; VARNA andra i närheten.
 • UTRYM, stäng dörrar bakom dig för att minimera riskområdet.
 • LARMA 112 och/eller SU Väktare samt MISUs Krisgrupp.
 • SLÄCK brand om möjlighet finns utan risk för dig själv eller andra.

MISUs Krisgrupp hanterar situationen vidare och kontaktar annan personal vid behov (gruppchefer, forskare etc).

Om ett TELE- och/eller ELAVBROTT gör att du inte kan kontakta 112 eller SU Väktare och MISUs Krisgrupp:

        STOP!
        Stop
        Tänk
        Orientera dig
        Planera

 • Börja lösa problemen
 • Fatta beslut
 • Tag hjälp av andra i din närhet
 • Sänd någon till SU Säkerhetssektion för information och hjälp
 • Skapa en tillfällig Krisgrupp

LARMLISTA MISU

MISUs Krisgrupp:    

   Jonas Hedin Arbetsmiljöombud          08-16 4346 / 0706-270 371
      Rum C629a                                 
    Joachim Dillner Arbetsmiljöombud   08-16 2410
      Centralverkstaden och rum C629        
    Sara Engström Administrativ chef     08-16 4353 / 0721-474 360
      Rum C604b                                
    Rodrigo Caballero Prefekt                      08-16 4349 / 0734-604 873
      Rum C666                                  

SU Väktare:    

Kontorstid                    08-16 2216
Övrig tid                       08-16 4200
    Manne Siegbahnhusen (Fakultetsklubben), Frescativägen 22C, källarplan

SU Säkerhet:    

Thomas Hårberg         08-16 1025 /0703-162 551
Jan Ekström                08-16 3545 /0703-413 572
Universitetesvägen 10F, Södra Husen, Hus F, plan 6

Ring 112 vid:    

Nödsituation som kräver omedelbar hjälp
av ambulans, brandkår/räddningstjänst, polis etc.

Du kommer till SOS-centralen – var beredd på att det kan ta lite tid. SOS-operatören sänder rätt hjälpresurser samtidigt som hen talar med dig, så stanna kvar i telefonen.

SOS-operatören kommer bl a att behöva veta:

VAD har hänt?
VAR? (MISUs adress: Svante Arrhenius väg 16 C, plan 6)
HUR MÅNGA är skadade och vilken typ av skada?
Vilket TELEFONNUMMER ringer du från?