Nils Walberg

Research engineer

Service

Provides technical expertise in manufacturing, construction and repair. Most things between sky and sea, e.g. equipment flying at 20 000m, repair chairs/paint a socket for a bust or produce sediment traps lowered onto the sea bed. You can always ask, nothing is too small!

Tillhandahåller teknisk kompetens genom tillverkning, konstruktion och reparation. Det mesta mellan himmel och hav som tex utrustning som ska flyga på 20 000 m öh, laga stolar/måla en sockel för en byst eller tillverka sedimentfällor som sänks ner på Östesjöns botten. Du kan alltid fråga, inget är för litet!

Other responsibilites

Board member, Fire Inspector, Environmental Manager at the workshop, etc.

Styrelserepresentant MISU, brandskyddskontrollant, miljöansvarig Centralverkstaden, mm

 

Joachim Dillner

Research engineer

Service

  • Development, manufacturing and modification of equipment for research and education.
  • Design and manufacturing of analog and digital electronics, and to some extent mechanics.
  • Test and calibration of scientific instruments, including computer control based e.g. on Labview.
  • Planning and collaboration concerning the integration of scientific instruments within larger research projects (i.g. ice breakers, sounding rockets or field stations).
  • Repair of equipment and instruments from other parts of the university.
  • Utveckling, tillverkning och modifiering av apparatur för forskning och undervisning.
  • Design och tillverkning av analog- och digitalelektronik, och i viss mån finmekanik.
  • Test och kalibrering av mätinstrument, inklusive datorstyrning med t.ex. Labview.
  • Planering och samarbete kring integrationen av mätinstrument inom större forskningsprojekt (t.ex. isbrytare, sondraketer eller fältstationer).
  • Reparationer av utrustning och instrument från övriga delar av universitetet.

Other responsibilities

Work Environment Representative at the Central Workshop

Arbetsmiljöombud på centralverkstaden

 

Emmy Nilsson

Research engineer

Service

Laboratory experiments, teaching in the chemical laboratory.

We make calculations of all the analyses done and present these and take home trajectories for current periods and heights. Beside the service as an engineer, Emmy is also a Work Environment Representative, ensuring that the working environment is safe and good for all employees.

Laborativa experiment, undervisning i kemiskt labb.

Vi gör beräkningar av alla de analyser som görs och presenterar dessa samt tar hem trajektorier för aktuella perioder och höjder. Förutom tjänsten som forskningsingenjör är Emmy också arbetsmiljöombud vilket innebär att se till att arbetsmiljön är säker och bra för alla medarbetare.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------