Head of Administration

Personnel and financial administrator

Personnel, web and workshop administrator

Student administrator

 

Sara Engström

Head of Administration - Administrativ Chef

Service

Personnel issues, hiring decisions, employment certificates, premises and office issues, work and equal treatment, safety, leave, vacation, recruitment, case management.

Personaladministrativa frågor, anställningsbeslut, arbetsintyg, lokal- och kontorsfrågor, arbetsmiljö- och likabehandling, säkerhet, ledighet, semester, rekrytering, case management.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Margurite Johansson

Personnel and financial administrator

Service

Travel and hotel booking, official registration, archiving, administration regarding disputation, licentiates, logistics for job interviews, key cards, keys, SUKAT, MISU mail address and logins, massage, and reimbursements of expenses, work out fees/wellness medicine and doctor's visits.

Boka resor och hotell, ansvarig för diarieföring, allmän arkivering samt arkivering av forskningsansökningar, administration kring disputationer, licentiat, praktisk administration vid anställningsintervjuer, beställa passerkort och nycklar, administrera SUKAT, MISU-mail och inloggningsuppgifter, massage, friskvårdsutlägg samt utlägg för medicin och läkarbesök.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marianne Lagerklint

Personnel, web and workshop administrator

Service

Personnel administration, e.g., employment contracts, recruiting; web administration, main web editor for MISU, press contact; coordination of IMI workshops (travel, hotel, venue and meal reservations); coordination of MISUs seminars, room reservations.

Personalhandläggning, t.ex. anställningskontrakt, rekryteringar; webbadministration, huvudredaktör för MISU, presskontakt; koordinering av IMI workshops (rese-, hotell-, lokal- och måltidsbokningar), koordinering av MISUs seminarier, lokalbokningar.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ingrid Eronn

Student administrator

Service

Study administrator for undergraduate and postgraduate education, schedules, room booking, Athena, Ladok, administration of exams, certificates to doctoral students, compensation external teachers, course evaluations, PMU-admin, planning assistantship.

Studieadministratör för grund-och forskarutbildningen, schemaläggning, lokalbokning, Athena, Ladok, administration av tentor, intyg till doktorander, ersättning externa lärare, kursutvärderingar, PMU-admin, bemanning av assistenter.