Namn
Mikaela Andersson
Meteorologiska Institutionen, Stockholms Universitet, Sverige

Titel
Kommunal Klimatanpassning; arbetssätt och behov - En fallstudie från Västmanland

Tid och plats
Ons 5 Mars 2014, 10.00
Rum C609, Arrheniuslaboratorierna, 6 vån

(This event has taken place.)

 

Sammanfattning
Den globala uppvärmningen ger upphov till ett förändrat klimat som får konsekvenser både för naturmiljö och samhälle. Samhällets sårbarhet beror på hur snabbt förändringen sker och hur omfattande den är men även på hur förberett samhället är. I ett klimatanpassat samhälle kan en del negativa konsekvenser till följd av bland annat högre temperaturer och intensiv nederbörd begränsas och samhället kan spara mycket pengar (Klimatanpassningsportalen, 2013e).
Klimatförändringarna kommer dock inte bara ge oss negativa konsekvenser i Sverige utan även positiva, med exempelvis högre temperaturer som minskar uppvärmningsbehovet under vintern (Klimatanpassningsportalen, 2013d).
Klimatförändringarna kommer innebära både utmaningar och nya möjligheter för olika delar av samhället (Klimatanpassningsportalen, 2013c). Av stor vikt vid anpassning till ett förändrat klimat är information om hur klimatet förväntas förändras och att det finns förståelse för hur den informationen kan användas.
Arbetet grundar sig på intervjuer av tjänstemän i de fyra kommunerna Västerås, Sala, Arboga och Skinnskatteberg samt med en tjänsteman på Mälarenergi och en kompletterande enkätundersökning till alla Västmanlands kommuner. Syftet var att undersöka hur de arbetar med klimatanpassning i dag, vilken typ och noggrannhet de behöver på meteorologisk klimatdata för att kunna genomföra klimatanpassningsåtgärder i samhället idag i syfte att kunna möta framtida utmaningar. Jag har även undersökt vilken information klimatforskningen kan bidra med idag och vad som är under utveckling och kommer att komma i framtiden, detta utifrån de behov som framkom från intervjuer och enkätresultat.
Studien visar att vattenfrågor anses vara de viktigaste klimatanpassningsfrågorna i Västmanland då fokus hamnat på översvämnings- och dagvattenproblem både under interjuver och i enkätsvar vilket understryker denna slutsats ytterligare. Trots att man ser att det kan bli stora problem i samband med klimatförändringarna finns ett uttalat klimatanpassningsarbete endast i någon enstaka kommun. I de flesta kommuner saknas en prioritering på klimatanpassningsfrågorna från politikerna. Kommunerna har inte heller medel att kunna satsa på klimatanpassning, trots att de ser behoven. Med den budget små kommuner vanligen har finns det inte utrymme för kompetensutveckling inom klimatanpassningsområdet. De kommunala tjänstemännen har svårt att uppskatta vilken noggrannhet de behöver på klimatdata, vissa även för vilken typ av data de behöver för att kunna göra de nödvändiga klimatanpassningsåtgärderna.

Välkomna!